Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Dinsdag 4 oktober 2022, 20:00 uur.

Locatie: basisschool De Kreek, Hinkelenoord 14, 4617NC, Bergen op Zoom

Als u wilt deelnemen, kunt u een e-mail sturen naar secretariaatbergseplaat@gmail.com. Wij zorgen voor koffie en thee. Fijn dat u erbij bent!

Gebruik onderstaande links om naar de vergaderstukken te gaan.

 Agenda:

 1. Welkom door de voorzitter (a.i.)
 2. Notulen vorige algemene leden-/wijkvergadering (sept. 2021). Link naar de notulen. (Deze zijn gepubliceerd op de website nadat deze zijn goedgekeurd door de aanwezigen)
 3. Bestuursleden (toetreding, aftreding, herbenoeming) (o.v.v. wijzigingen)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw W. van der Vliet (afgetreden sinds 15 maart 2022); mevrouw M. Pals (afgetreden sinds 15 oktober 2021).
  • Aftredend en herkiesbaar: de heer T. de Bakker, de heer M. Zwering, de heer A. Clarijs.
  • Toetredend: de heer R. van Gurchom, de heer J. Marcus, de heer G. de Cock.
 4. Jaarverslag 2021-2022. Link naar het jaarverslag 2021-2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Instemmen met het verslag van de kascommissie (Jaarverslag, hfst 4.2).
 7. Benoeming kascommissie 2022-2023.
 8. Besluiten over décharge van het bestuur over het jaar 2021.
 9. Overlegstructuur algemene wijkvergadering (ALV).
  • Nieuwe algemene wijkvergadering (ALV): dinsdag 15 november 2022 (o.v.v. wijzigingen).
   Agenda:

   • Portefeuilleverdeling bestuur periode 2022-2023
   • Begroting 2023
 1. Wat verder nog ter tafel komt.

ALV 2021-2022 – Wijkcommissie De Bergse Plaat | Bergen op Zoom (bergse-plaat.nl)